Handlingsutrymmet för att begränsa klimatförändringarna minskar och för att klara Parisavtalet kommer negativa utsläpp med stor sannolikhet att behövas. Med negativa utsläpp menas att koldioxid tas bort från atmosfären, t ex genom att plantera mer träd som tar upp koldioxid, eller använda tekniker som tar koldioxid direkt från luften och lagrar den (s k Direct Air Capture).

Inom energibranschen är det naturligt att fokusera på tekniska lösningar för att minska utsläppen, eller skapa negativa utsläpp. Senaste decenniet har branschen upplevt en fantastisk utveckling inom vind- och solkraft. Under samma period har utvecklingen inom en annan del av energiindustrin varit desto långsammare. Utvecklingen för Carbon Capture and Storage (CCS), som innebär att koldioxid avskiljs från rökgaserna från kol- och gaskraftverk och lagras, har om inte stagnerat så i alla fall inte motsvarat de stora förväntningar som fanns när EU år 2007 lade fram en färdplan med ett mål om 12 kraftverk med CCS till 2015. Under sommaren har även energijätten Uniper givit upp planerna på CCS i ett kolkraftverk i Rotterdam och Southern Company har gjort detsamma i Mississippi. Framtiden för kol- och gaskraftverk med CCS ser inte lika ljus ut längre -vind och sol har blivit så billigt att kraftverk med CCS av många ses som alldeles för dyrt både energimässigt och som klimatåtgärd.

Om man däremot använder CCS-tekniken i kraftverk som har biomassa som bränsle är situationen en annan. Energi från hållbart odlad biomassa är i sig en bra klimatåtgärd och har nära noll i utsläpp över en livscykel. Kopplas sedan CCS-tekniken på ett biokraftverk och fångar in koldioxiden som släpps ut i rökgaserna skapar det negativa utsläpp. Bioenergi med CCS (BECCS) ses alltmer som en nödvändig komponent för att klara Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C, ännu mer nödvändig om målet är 1,5°C. Bland annat International Energy Agency, Rockström et al och IPCC beskriver behovet av BECCS som stort.

BECCS är således viktigt för att nå klimatmålen, trots detta nämns det endast i ett fåtal länders klimatstrategier och det finns inga styrmedel för detta i något land. Ett problem BECCS länge brottats med är att CCS ständigt kopplas ihop med fossila bränslen. Därför är det dags för BECCS att ta klivet ut ur CCS skugga. Energi med låga eller inga koldioxidutsläpp kan vi få utan CCS, men för att uppnå negativa utsläpp inom energisektorn behövs BECCS.

Här har Sverige en ypperlig möjlighet att gå före. Redan idag finns det ett spännande projekt med biokol i fjärrvärmenätet i Stockholm i Stockholm Biochar Project (2050 har analyserat de potentiella klimat- och samhällsnyttorna för detta projekt!). Det finns även ett liknande projekt i Eskilstuna. Biokol definieras inte som ett klassiskt BECCS-projekt, men är ett bra sätt att skapa negativa utsläpp inom energisektorn.

I mitt examensarbete från hösten 2016 undersöker jag även potentialen för BECCS i Stockholms fjärrvärmenät. Det mest ambitiösa scenariot jag modellerade visar att det är möjligt att fånga in ungefär två miljoner ton koldioxid per år (motsvarande ungefär 4 procent av Sveriges utsläpp 2015). Detta till en kostnad per infångat ton koldioxid som är betydligt lägre än dagens koldioxidskatt och på samma nivå eller lägre i jämförelse med vissa andra klimatåtgärder som redan genomförs idag inom t ex transportsektorn.

Potentialen i fjärrvärmenätet och de klara fördelar som finns med CCS-tekniken kopplad till fjärrvärme (bland annat kan spillvärmen som uppstår vid koldioxidavskiljning tas tillvara effektivt) gjorde att intresset för detta var stort när jag redovisade mitt examensarbete på en CCS-konferens på Imperial College i London i våras (4-th UNI-SET Clustering Event). Sådana förutsättningar för CCS kan forskare som arbetar med CCS i kolkraftverk bara drömma om.

Det är dags för diskussionen om BECCS och negativa utsläpp att ta fart på allvar i Sverige. Hållbar biomassa finns, tekniken finns och potentialen finns.1

Linus Linde, konsult 2050

1Fokus i detta inlägg har varit fjärrvärmenätet i Stockholm, men det finns stora fjärrvärmenät i en rad andra städer i Sverige. Sedan har pappersmassaindustrin stora biogena koldioxidutsläpp där CCS-teknik skulle kunna skapa negativa utsläpp.

Publicerat på torsdag augusti 24, 2017