De stora bygg- och fastighetsbolagen samt offentlig verksamhet ställer allt hårdare hållbarhetskrav på sina leverantörer för att kunna nå upp till sina mål om minskade utsläpp. Dessutom är drygt 9 av 10 proffskunder beredda att betala mer för hållbara byggmaterial. Trots detta har endast ett fåtal byggvaruhandlare insett affärsvärdet av sitt hållbarhetsarbete.

Under våren 2017 utfördes ett examensarbete för SCA Timber, med syftet att undersöka deras kunders drivkrafter och vinster med att i större utsträckning arbeta med hållbarhet. Undersökningen baserades på ungefär 100 intervjuer med representanter från totalt 70 olika organisationer, företag och institutioner kopplade till byggsektorn. Utöver dessa intervjuades även privatpersoner, proffskunder och butiksanställda på plats ute i byggvaruhus.

Det finns en efterfrågan, men informationen är för dålig

87 procent av de tillfrågade privatkunderna angav att de aktivt skulle åka till en grönt profilerad byggvaruhandel om alla andra faktorer var lika. Majoriteten av dessa skulle även kunna tänka sig att betala mer för en produkt som är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. 88 procent av de tillfrågade proffskunderna skulle också kunna tänka sig att köpa byggmaterial som är lite dyrare men bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

Att byggvaruhandelns kunder i större grad köper hållbara byggmaterial kommer dock endast att ske om de är medvetna om effekterna av sina val. Denna medvetenhet finns idag inte, trots att valet av byggmaterial kan ge en direkt påverkan på deras familjers hälsa och välbefinnande.

Undersökningen visade att det finns en hög betalningsvilja hos privat- och proffskunder vad gäller ökad kvalitet, lågt innehåll av gifter, minskad klimatpåverkan samt förbättrade arbetsförhållanden och kundanpassade innovationer som sparar kunden tid och gör byggprocessen säkrare. Att kombinera hållbarhet med dessa aspekter kan ge direkta mervärden för kunderna och direkta vinster för företagen.

De företag som lyckas identifiera, skapa och på ett enkelt sätt kommunicerar mervärdena med hållbara byggmaterial är också de företag som kommer att vara bäst rustade för att kunna attrahera nya och större kundgrupper i framtiden.

Victor Norberg

Publicerat på torsdag oktober 12, 2017