Blogg: Klimatförändringar toppar risklistan

Ibland undrar jag om världsledarna har koll på riskerna i världen. Jag ställer mig frågan eftersom jag ibland känner mig dystopisk: Var är besluten som räddar världen? Som sagt, det är kort-korta stunder av ”dystopi-sjuka”. World Economic Forums (WEF) årliga riskrapport brukar påminna mig om att världsledarna ser och har förstått riskerna.

Klimatförändringen toppar då WEF rankar risker för världen. I elva år har WEF tagit fram en riskrapport (första rapporten kom 2006). Totalt har 750 experter och beslutsfattare rankat 29 risker som är hot mot stabiliteten i världen.

Med en global risk menar WEF en osäker händelse eller tillstånd som kan orsaka betydande negativ inverkan i flera länder och branscher de närmaste 10 åren. Globala risker är allvarliga eftersom de tillsammans påverkar världsekonomin och möjlighet till arbete.

Klimatförändringarna, det vill säga att misslyckas med att begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna, har de senaste tre åren legat som topp fem av riskerna. I år toppar klimatförändring som den allra största risken för de närmaste åren tillsammans med storskalig ofrivillig migration. Dessa risker ligger före exempelvis vattenkrisfrågan, energiprischocker, finanskris och mellanstatliga konflikter.

Senare i rapporten kopplas också sambandet mellan klimatförändringar och flyktingkris ihop. Vi känner alla till att Syrien drabbades av flerårig torka vilket ökade trycket i samhället.

De 750 beslutsfattarna och experterna har också tyckt till om relaterade risker d v s hur olika risker hänger ihop. De ser stora risker med att klimatförändringarna starkt negativt påverkar vattenbristen, med påföljande effekter för konflikter och därmed migration. Det framkommer också att klimatförändringarna kan äventyra matsäkerhet och jordbruksproduktion i vissa områden. De mest klimatkänsliga länderna är ofta helt beroende av jordbruksprodukter för sin ekonomi men på senare år har även klimatkänsligheten synts hos G20-länder (Indien, Ryssland och USA) som är stora producenter av jordbruksråvaror.

I den 11e upplagen av WEF:s riskrapport är det än mer tydligt att riskerna är ”nära förestående” och har mer storskaliga konsekvenser i sin påverkan mellan länder. Exempelvis har detta resulterat i det största antalet flyktingar sedan andra världskriget.

I det avslutande avsnittet om slutsatser skriver WEF att vi måste minska utsläpp, och anpassa och bygga motståndskraft mot dessa effekter. Det är därför väsentligt för att bygga hållbara, resilienta tillväxtstrategier och stabila samhällen. (Det är min fria översättning.)

Som jag ser det skickar WEF i sin riskrapport följande budskap till oss utifrån ett klimatperspektiv:

  • Klimatförändringarna är här och det påverkar våra samhällen allra mest, det är den största risken vi har att hantera idag.
  • Det finns en koppling mellan klimatförändringar och fler flyktingar i världen.
  • Klimatförändringarna påverkar vår dagliga försörjning, jordbruksproduktionen behöver säkerställas.

Dessa tre punkter vill jag se på den politiska agendan och näringslivets agenda. Jag tycker att det pratas alldeles för lite om detta bland våra beslutsfattare idag. När hörde du partiledarna lyfta denna koppling och dessa risker? Det finns företag som lyfter detta och som ser över riskerna i sina företag, men jag har ännu inte sett svenska branschorganisationer, exempelvis Svenskt Näringsliv, göra samhällsbeskrivningen om vad riskerna betyder för Sverige och svenskt företagande. Vi behöver plocka ner riskperspektivet och därmed möjligheterna kopplade till dessa i Sverige. Så missa inte möjligheterna nu!

Nina Ekelund, 2050

Publicerat på måndag januari 25, 2016