Klimatbokslut

Vi vill med vårt klimatbokslut på ett transparent sätt redovisa våra egna utsläpp och inspirera andra till att göra likadant. Vi har uppfattningen att alla företag vinner på att tydligt och transparent redovisa sin klimatpåverkan i hela värdekedjan. Att beräkna sitt företags klimatpåverkan är viktigt för att kunna sätta konkreta mål och för att agera och prioritera rätt för framtiden.

Våra utsläpp av växthusgaser ska år 2020 maximalt uppgå till 1 ton koldioxid/anställd (CO2e). Detta är en utsläppsminskning med 75 % i förhållande till vårt basår 2013. Vår klimatrapportering utgår från Greenhouse Gas Protocol som omfattar samtliga delar i scope 1-3. Utsläppen för 2015 var 1,4 ton/anställd (CO2e), vilket var en minskning med 40 % jämfört med 2013. Våra utsläpp kommer i huvudsak från uppvärmning, tjänsteresor och köpta varor.

Läs mer om våra utsläpp och vårt arbete med att minimera klimatpåverkan.

2016: 2050:s klimatbokslut

2015: 2050:s klimatbokslut

2014: 2050:s klimatbokslut och dess bilagor.