Analys

För att ta rätt beslut och vara transparent mot sin omgivning behöver företag och organisationer beräkna och redovisa sin verksamhets påverkan, risker och möjligheter.

Vi har expertkompetens inom beräkningar, rapporter, analys och redovisning med fokus på klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi är ständigt uppdaterade på de standarder och vägledningar som finns kring beräkning och redovisning av klimat, miljö och hållbarhet och kan därför erbjuda expertstöd kring tolkningar och normer.

Genom vår erfarenhet av beräkningar kan vi ge vägledning kring processen, datahantering, val av verktyg, utsläppsfaktorer, datakällor och hur resultaten bäst presenteras. Vi kan också genomföra hela processen från inledande förberedelser till färdigt resultat i form av t ex ett klimatbokslut, en GRI-redovisning, redovisning av produkters prestanda över livscykeln eller produkters och tjänsters positiva potential.

Vi kan vara ett stöd och ta fram underlag för att inom ledningsgruppen utvärdera strategier och vägval. Detta kan vara i form av rapporter, som t ex utreder omvärldskrav, marknaden eller åtgärdspotentialer, eller analyser, som utvärderar olika scenarion.

För utredningar har vi fördjupade kompetenser inom bland annat drivmedel, energiproduktion, kollektivtrafik, kemikalier, upphandling och policyfrågor.